STADGAR

STADGAR

Afasiföreningen i Skåne län

(f.d. Kristianstads län och Malmöhus län.)
Talknuten Södra har ett upptagingsområde som sträcker sig utanför Skåne län.

§ 1

Afasiföreningen i Skåne Län

Läns-/regionföreningens namn är Afasiföreningen i Skåne län och den utgör en regionförening inom Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet.

Talknuten är Afasiförbundets verksamhet för barn, unga och vuxna med språkstörning.

§ 2

Syfte

Afasiföreningen i Skåne län är en ideell intresseförening, som är demokratiskt uppbyggd. Afasiföreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Afasiföreningen ska arbeta för att förbättra villkoren för personer med afasi eller annan språkstörning samt deras anhöriga. Utgångspunkten för arbetet är FN:s konvention om barnets rättigheter och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Afasiföreningen ska utifrån sina förutsättningar:

  • arbeta för ett universellt utformat/tillgängligt samhälle där personer med afasi eller annan språkstörning har möjlighet att vara delaktiga samhällsmedborgare.
  • arbeta för att personer med afasi eller annan språkstörning får god sjukvård, habilitering och rehabilitering.
  • arbeta för att personer med afasi eller annan språkstörning får rätt till skola, utbildning och arbete.
  • påverka och skapa opinion i landsting/region så att personer med afasi eller annan språkstörning, samt deras anhöriga får likvärdiga levnadsvillkor med övriga i samhället.
  • erbjuda medlemmarna ett aktivt och meningsfullt medlemskap.
  • arbeta för att sprida information och förändra attityder kring afasi och annan språkstörning.
  • stödja och stimulera lokala afasiföreningarnas utveckling och verksamhet, samt samordna aktiviteter i samarbete med andra organisationer.
  • stödja och stimulera bildandet av lokala afasiföreningar.
  • ordna regional utbildning i samarbete med lokalföreningarna.
  • ansvara för utvecklingen av Mötesplats Afasi inom länet/regionen.
  • rekrytera medlemmar.
  • vara en sammanhållande länk mellan Afasiförbundets styrelse och lokalföreningar.

§ 3

Organisation

Afasiföreningen i Skåne län utgör en sammanslutning av medlemmar och lokalföreningar för barn, unga och vuxna med afasi eller annan språkstörning samt deras anhöriga.

Afasiförbundets verksamhet är organiserat i förbund, läns-/regionföreningar och lokalföreningar. Om läns-/regionförening saknas kan lokalförening arbeta med landstings-/regionala frågor. Om lokalförening saknas kan läns-/regionförening arbeta på kommunal och lokal nivå.

Afasiföreningen i Skåne läns organ utgörs av årsmöte, styrelse samt revisor.

Afasiföreningen i Skåne län ska vara ansluten till Afasiförbundet.

Afasiföreningen i Skåne län är en egen juridisk person.

§ 4

Medlemskap

en som är medlem i afasiföreningen är medlem på riks-, läns-/region- och lokal nivå. Ny medlem som går in sista kvartalet (oktober, november, december) är även medlem påföljande år.

Förbundsavgift till Afasiförbundet
Medlem eller familj betalar avgift till Afasiförbundet. Afasiförbundet behåller av kongressen fastställd avgift. Resterande del av medlemsavgiften betalar Afasiförbundet till förening.

Uteslutning
Medlem som uppenbart skadar afasiföreningens eller Afasiförbundets verksamhet, bryter mot stadgarna eller på annat sätt allvarligt skadar föreningen eller förbundet och dess intressen kan uteslutas av Afasiförbundets styrelse.

Medlem ska innan frågan behandlas ges tillfälle att yttra sig.

Afasiförbundets styrelses beslut om uteslutning ska fattas av minst två tredjedels (2/3) majoritet. Afasiförbundets styrelse kan bevilja återinträde för tidigare utesluten medlem.

§ 5

Årsmötet

Årsmötet är Afasiföreningen i Skåne läns högsta beslutande organ och sammanträder senast den 30 april på plats som styrelsen bestämmer.

Extra årsmöte

Extra årsmöte ska äga rum då minst en tredjedel (1/3) av Lokalföreningarna skriftligen begärt detta till styrelsen.

Extra årsmöte ska hållas inom 60 dagar och endast behandla de frågor som föranlett det extra årsmötet.

Afasiföreningen i Skåne läns styrelse har rätt att besluta om extra årsmöte.

Representation

Varje medlem har rätt att närvara och rösta vid årsmötet.

Kallelse

Skriftlig kallelse och dagordning till årsmöte ska skickas till medlemmar minst 28 dagar före årsmötet.

Handlingar till årsmötet ska finnas att tillgå en (1) vecka före för de medlemmar som anmält sig till årsmötet.

Kallelse till extra årsmöte
Kallelse till extra årsmöte ska ske skriftligen minst fjorton (14) dagar före årsmötet. I kallelsen ska den eller de frågor anges som ska behandlas vid det extra årsmötet.

Handlingar till årsmötet ska finnas att tillgå en (1) vecka före för de medlemmar som har anmält sig till årsmötet.

Dagordning

Vid läns-/regionföreningens ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 • Fastställande av röstlängd
 • Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 • Val av presidium

a) ordförande

b) sekreterare

 • Val av

a) två protokolljusterare

b) rösträknare

 • Fastställande av dag- och arbetsordning
 • Styrelsens årsredovisning
 • Fastställande av resultat- och balansräkning
 • Revisorernas berättelse
 • Styrelsens ansvarsfrihet
 • Behandling av motioner
 • Behandling av förslag från styrelsen
 • Fastställande av läns-/regionföreningens verksamhetsplan
 • Fastställande av medlemsavgift
 • Fastställande av budget
 • Val av ordförande
 • Val av ledamöter
 • Val av minst en (1) revisor och en (1) ersättare
 • Val av valberedning varav en sammankallande
 • Val av ombud och ersättare till Afasiförbundets kongress

Rättigheter och beslutsfattande

Närvarande medlem har yttrande-, förslags- och rösträtt.

Styrelsens ledamöter har vid årsmötet yttrande-, förslags- och rösträtt. Styrelsens ledamöter har inte rösträtt när det gäller årsredovisning samt frågan om ansvarsfrihet.

Revisor och läns-/regionföreningens föredragande tjänsteman har yttrande- och förslagsrätt.

Övriga deltagande har yttranderätt.

Beslut i sakfråga fattas med enkel majoritet genom öppen omröstning. Vid lika röstetal ska tjänstgörande ordförande fälla utslag.

Personval ska ske med slutna sedlar om någon begär det. Vid lika röstetal ska lotten fälla utslag.

Medlem inom länet/regionen har rätt att nominera till förtroendeuppdrag.

Motioner

Medlem har rätt att skriva motioner.

Motion från medlem kan åtföljas av yttrande från dennes lokalförening.

Motion ska vara skriftlig och inlämnas till styrelsen senast sex (6) veckor före årsmötet.

Om den som skriver en motion begär det, ska motionen skickas till Afasiförbundets styrelse för behandling.

§ 6

Styrelsen

Läns-/regionföreningens styrelse väljs av årsmötet för en tid av två (2) år varav hälften väljs varje år. Ordförande väljs för en tid av två (2) år. Styrelsen är läns-/regionföreningens verkställande organ.

Styrelsen leder läns-/regionföreningens verksamhet i överensstämmelse med stadgar, årsmötesbeslut, antagen verksamhetsplan samt kongressbeslut.

En majoritet av styrelsens ledamöter bör bestå av personer med afasi, annan språkstörning eller anhöriga.

Läns-/regionföreningens styrelse består av en (1) ordförande samt minst fyra (4) ledamöter.

Varje medlem kan väljas till ledamot med undantag av anställda tjänstemän i lokalförening, läns-/regionföreningen eller Afasiförbundet.

Läns-/regionföreningens chefstjänsteman är föredragande och har då yttrande- och förslagsrätt.

Läns-/regionföreningens styrelse sammanträder efter årsmötet för konstituering.

Läns-/regionföreningen styrelse ska besluta om två (2) eller tre (3) personer, varav två (2) i förening, att teckna föreningens firma.

Läns-/regionföreningens styrelse har rätt att sälja fast egendom, som föreningen fått som gåva eller genom testamente.

Läns-/regionföreningens styrelse är beslutsmässig när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

Kallelse till sammanträde ska skickas till ledamöter och för kännedom till, revisor och valberedningens sammankallande.

Läns-/regionföreningens styrelse kallar valberedningens sammankallande till minst ett (1) styrelsemöte under året.

Läns-/regionföreningens styrelse kan anställa personal och besluta om arbetsordning och anställningsvillkor enligt gällande avtal.

§ 7

Verksamhetsår

Afasiföreningen i Skåne läns verksamhetsår är 1 januari – 31 december.

§ 8

Revision

Afasiföreningen i Skåne läns styrelses verksamhet, förvaltning och räkenskaper ska granskas av minst en (1) revisor och skickas till denna före den 1 mars varje år.

Revisor ska avlämna sin berättelse till årsmötet.

Afasiförbundets styrelse har rätt att under pågående verksamhetsår verkställa särskild revision eller andra åtgärder som kan anses påkallade.

§ 9

Allmänna bestämmelser

Om läns-/regionföreningen vill bedriva kommersiell verksamhet, i egen juridisk firma, ska den i förväg godkännas av Afasiförbundets styrelse, som även ska ha möjlighet till insyn.

Läns-/regionföreningen ska, efter verksamhetsårets slut, skicka in rapporter till Afasiförbundet enligt anvisningar.

Vid tvistemål om dessa stadgars tolkning ska frågan överlämnas till Afasiförbundets styrelse för avgörande.

§ 10

Stadgeändringar

Förslag till ändring eller tillägg till dessa stadgar kan endast ske genom motion eller förslag av läns-/regionföreningens styrelse till årsmötet.

Beslut om stadgeändring ska fattas med två tredjedels (2/3) majoritet vid ordinarie årsmöte och ska för att vara giltigt godkännas av Afasiförbundets styrelse.

§ 11

Afasiföreningen i Skåne läns upplösning

För beslut om upplösning av Afasiförbundets läns-/regionförening fordras två tredjedels (2/3) majoritet vid två (2) på varandra följande årsmöten, varav ett (1) ska vara ordinarie årsmöte. Mellan årsmötena ska det gå minst tre (3) månader.

Vid läns-/regionföreningens eventuella upplösning ska tillgångarna direkt efter beslut nummer två tillfalla Afasiförbundet.

Afasiförbundet ska förvalta tillgångarna och återlämna dem vid bildandet av en ny läns-/regionförening inom samma geografiska område om detta sker inom två (2) år.